Przejdź do treści

Technik Handlowiec

     Jest to ciągle poszukiwany przez pracodawców zawód na rynku pracy! Aby go zdobyć, należy ukończyć technikum, w tym zawodzie. W trakcie 4-letniej edukacji na przedmiotach ogólnych uczeń przygotowuje się do zdania matury, zaś dzięki treściom realizowanym na przedmiotach zawodowych i praktykach zdobywa dwie kwalifikacje:

1. A.18 Prowadzenie sprzedaży

2. A.22 Prowadzenie działalności handlowej

     Po ukończeniu szkoły dają one tytuł technika handlowca. Zdobycie ich uwarunkowane jest zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbywa się po II semestrze klasy trzeciej (dla kwalifikacji A.18) oraz po I semestrze klasy czwartej (dla kwalifikacji A.22).

     Kończąc naukę w zawodzie technik handlowiec absolwent jest przygotowany aby kontynuować edukację na uczelni wyższej. Preferowane kierunki studiów to: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość. Można też pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Można prowadzić własną firmę, w której zatrudnia się pracowników lub samodzielnie wykonuje się wszystkie czynności - od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy. Po czterech latach nauki w szkole absolwent będzie posiadał doskonałą orientację marketingową. W praktyce nauczy się posługiwać narzędziami marketingowymi, korzystać ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwać się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasadami prawa cywilnego i handlowego, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Pozna nowoczesne zagadnienia i trendy dotyczące problematyki handlowej. Będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

2. Wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

3. Prowadzić działania reklamowe i marketingowe.

4. Organizować i prowadzić działalność handlową.

5. Zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.

     Po ukończeniu szkoły uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec, można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa. Z tego co zostało powiedziane wynika, że technik handlowiec poznaje nowoczesne zagadnienia i trendy dotyczące problematyki handlowej, a w pracy zawodowej styka się z klientami. Powinien zatem znać ich upodobania i czynniki kierujące zachowaniem konsumentów. Powinien też znać prawa konsumentów i umieć im doradzić w wielu sytuacjach.

     W nawiązaniu do tych wymagań, 23 kwietnia 2018 roku, podczas Dni Otwartych w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie przygotowano gimnazjalistom zadania do wykonania. Dotyczyły one podejmowania racjonalnych decyzji konsumenckich oraz zbierania i wyszukiwania informacji o produkcie czy usłudze, które chcemy nabyć. Zastosowano metodę pracy zespołowej.

I. Zadanie Uczniowie otrzymali koperty z paskami, na których podano różne czynniki wpływające na decyzje o zakupie. Zadaniem młodzieży było uporządkowanie tych czynników od najważniejszych do najmniej istotnych. Następnie poproszono o przedstawienie stworzonej listy wraz z uzasadnieniem, dlaczego właśnie te zostały wybrane.

II. Zadanie związane z wyszukiwaniem informacji o produkcie Obecnie wiele informacji o produkcie jest przekazywanych za pomocą znaków graficznych. Zadaniem młodzieży pracującej w zespołach było właściwie połączyć otrzymane znaki graficzne z opisem informacji, jaką niosą.

     Po wykonaniu zadania uczniowie mogli zweryfikować zaproponowane przez nich rozwiązania na przedstawionym foliogramie z prawidłowymi odpowiedziami. Wykorzystane znaki graficzne dotyczyły tematyki ekologicznej, co pozwoliło świetnie połączyć dwa zagadnienia: świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i świadomość ekologiczna, w związku z obchodzonym dzień wcześniej Światowym Dniem Ziemi.

Prezentacja zawodu - technik handlowiec